Konference proběhla – zveřejňujeme digitální kopii sborníku abstraktů.

Rámcový program:


1. den – středa 8. září 2021

Workshop 1 TVORBA MAP PRO ORIENTAČNÍ BĚH

L. Krtička (Ostravská univerzita)

Jak mapy pro orientační běh vznikají? Co všechno obsahují? Jaký se používá software a mapové podklady? Jak se mapuje v terénu? Workshop zaměřený na tvorbu map pro orientační běh se pokusí zodpovědět na výše zmíněné otázky. Kromě získání teoretických znalostí si účastníci budou moci vyzkoušet tvorbu mapy na vlastním tabletu/mobilním telefonu.

Workshop 2VÝUKA KARTOGRAFIE V DOBĚ PANDEMIE COVID-19: ZKUŠENOSTI, POUČENÍ, VÝHLEDY

J. Cajthaml (ČVUT v Praze), V. Voženílek (UP Olomouc), Z. Stachoň (MU Brno)

Workshop vedený formou volné diskuse je zaměřen na metody výuky kartografie v době pandemie Covid-19. Diskutovány budou přístupy k výuce, využití různých platforem pro přednášky a diskuze, získávání zpětné vazby, odevzdávání praktických úloh či ověřování úspěšnosti předávaných informací. Zazní zhodnocení hlavních výhod a nevýhod vzdálené výuky a budou nastíněny příležitosti do budoucna, které vycházejí ze zkušeností s online výukou. Cílovou skupinou jsou nejen osoby podílející se na výuce kartografie, ale také další zástupci odborné komunity a studenti kartografie a příbuzných oborů.

Workshop 3BUDOUCNOST ČESKÝCH VOJENSKÝCH TOPOGRAFICKÝCH MAP

L. Bělka (VGHÚř Dobruška), V. Talhofer (Univerzita obrany)

Workshop představí záměr harmonizace vojenských topografických map měřítek 1 : 25 000, 1 : 50 000 a 1 : 100 000 z území České republiky a blízkého příhraničí s nově připravovanými specifikacemi NATO. Zmíněny budou důvody chystaných změn, uživatelské požadavky i technické a technologické aspekty tvorby těchto map.

Workshop 4PREZENTUJTE INFOGRAFICKY

J. Koníček (UP Olomouc)

Workshop zaměřený na využití infografiky v kartografii – při tvorbě map a atlasů, v kartografickém výzkumu i ve výuce kartografie – naučí účastníky s bezplatně dostupnými zdroji a na online nástrojích, jak je jednoduché infografiku najít, vytvořit a prakticky využít. Formou praktických ukázek, krátkých cvičení a diskusí budou představeny základní principy infografiky, grafického designu a datových vizualizací. Účastníci se naučí vytvářet a publikovat vlastní infografiky v jednoduchých krocích.


2. den – čtvrtek 9. září 2021


Blok 1 – TEORIE A TECHNOLOGIE

L. Herman, D. Snopková

Kolik druhů reality snese kartografie?

O. Kvarda

Využitelnost informačních modelů budov (BIM) pro generování virtuálních geografických prostředí (VGE)

P. Ugwitz, D. Snopková, O. Kvarda, H. Švedová, V. Juřík, Č. Šašinka, Z. Stachoň, P. Kubíček

Eye-tracking v interaktivních 3D virtuálních prostředích: Implementace a interpretace

R. Barvíř

Nový způsob měření grafické náplně map

T. Řezník, P. Kubíček, L. Herman, T. Pavelka, Š. Leitgeb, M. Klocová, F. Leitner, R. Štampach, K. Trojanová, J. Hrádek

Kartografická vizualizace nejistot velkých dat ze senzorů zemědělských strojů

J. Koníček

Infografika v kartografii – identifikácia trendov svetovej kartografie s využitím metód počítačovej lingvistiky a vizuálnej analýzy

T. Bayer

Inverzní formy Van der Grintenových zobrazení

J. Brus, R. Lázna, R. Barvíř, A. Vondráková

Prezentace historické proměny Svatováclavského návrší v Olomouci pomocí 3D technologií


Blok 2 – STÁTNÍ A APLIKOVANÁ KARTOGRAFIE

M. Tauchman

Polohová a obsahová přesnost katastrálních map digitalizovaných

J. Marša

Budoucnost českých vojenských topografických map

J. Drozda, V. Talhofer

Aplikace obecných kartografických pravidel pro tvorbu vojenských topografických map podle standardů NATO

D. Snopková, O. Kvarda, H. Švedová, J. Hladík, P. Ugwitz, V. Juřík, K. Jochecová, Z. Stachoň, Č. Šašinka, P. Kubíček

Časoprostorová analýza trajektorií evakuačních tras ve virtuálních a reálných prostředích

M. Matyáš, J. Lysák

Klasifikace zástavby pro účely kartografické generalizace státního mapového díla

M. Rybanský, V. Kratochvíl , J. Čapek, F. Dohnal, T. Mikita

Mapování struktury lesních celků pro účely navigace terénních vozidel

L. Krtička

Problematika mapování víceúrovňových struktur na mapách pro orientační běh

J. Martínek

Nový přístup v korekci prostorových dat Ptolemaiova díla Geógrafiké Hyfégésis a jeho využití pro rekonstrukci antické cestní sítě

D. Valchářová

Tematický atlas Církve adventistů sedmého dne


Blok 3 – HISTORIE A PANDEMIE

T. Janata

Rukopisné mapy řeky Vltavy

J. Pacina, J. Cajthaml, D. Kratochvílová, V. Dvořák, J. Popelka

Rekonstrukce původního údolí Vltavy z archivních dat

K. Severýnová Popková, J. Šmída, D. Vrbík

Vývoj toponym na starých mapách Liberecka a Jizerských hor

D. Mach, M. Čábelka

Historický atlas bitvy u Hradce Králové

A. Létal

Archivní mapy a plány v retrospektivním vývoji šumperského vodovodu

K. Kořanová a kol.

Konzervace Plastické mapy Moravy a Slezska

J. Považan, T. Bayer

Analýza máp nebeskej sféry

J. Šmída

Jak epidemie COVID-19 odhalila nedostatky a příležitosti mapové tvorby v oborech veřejného zdraví

V. Pászto, J. Burian, K. Macků

Jak na personální data o pohybu v době COVIDu


3. den – 10. září 2021


Blok 4 – OD VZDĚLÁNÍ DO PRAXE

V. Petrunčík, P. Seemann

Možné přístupy k názvosloví zeměpisných jmen v komerční kartografii

J. Čapek, M. Hubáček, L. Roučková

Kartografická gramotnost studentů UO

D. Kusendová, A. Benová

Kartografická gramotnosť uchádzačov o štúdium geografie na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave

V. Bernhäuserová, L. Havelková, M. Hanus

Proč učitelé nezačleňují GIS do výuky? Výsledky systematického review

J. Šíma

Současný přístup k obsahu Terminologického slovníku zeměměřictví a katastru nemovitostí

M. Hanus, L. Havelková, V. Bernhäuserová, M. Jakl

Mapovedovednosti.cz: nová cesta vzdělávání v kartografii?

M. Beitlová, S. Popelka, V. Voženílek, K. Fačevicová, B. Janečková, V. Matlach

Role školního atlasu světa na českých školách

L. Havelková, M. Hanus

Mylné představy žáků a studentů o vrstevnicích

V. Voženílek

Historie českých školních zeměpisných atlasů


Blok 5 – UŽIVATELSKÁ A WEBOVÁ KARTOGRAFIE

R. Nétek

Webová kartografie – specifika tvorby interaktivních map na webu

O. Čerba, J. Macura, S. Velten, K. Charvát, V. Sloupová

Webové mapy regionální atraktivity

P. Jílková, J. Krejčí

Český historický atlas: problematika tvorby webového mapového portálu

D. Vrbík, V. Lábus

Mapa neoficiálních toponym Liberce

Z. Stachoň, Č. Šašinka, D. Lacko, J. Čeněk, P. Ugwitz, A. Šašinková, L. Herman

Vliv grafických proměnných na rychlost vizuálního vyhledávání na mapách

V. Voženílek, A. Vondráková, J. Koníček

Dialektologické mapy ve výzkumu nářečí českého jazyka

P. Pospíšil

Analýza využití technik pohybu ve virtuální realitě v prostředí budov

S. Popelka, J. Burian, M. Beitlová

Swipe versus Multiple Views: Komplexní analýza interakce uživatelů s webovými mapami pomocí eye-trackingu

A. Vondráková a kol.

Moderní přístup k tvorbě tyflomap


Posterová sekce

D. Brétt

Data družice Sentinel-1 jako nástroj vizualizace světového přírodního dědictví

P. Tobiáš, M. Janovský, V. Cehák

Trojrozměrná vizualizace historického údolí Vltavy

D. Kratochvílová

Změna využití ploch v prostoru vodní nádrže Orlík

P. Jílková, J. Krejčí

Český historický atlas

J. Nýdrle

Multispektrální družicová data v SO ORP Liberec

F. Dohnal, M. Sedláček

Návrh hodnocení možností překonávání vodní překážky – informační podpora ženijního podsystému velení a řízení AČR

J. Čapek, A. Hajasová, M. Hubáček

První pohled uživatelů na topografickou mapu dle připravovaného standardu NATO

R. Dušek

Kartografie a heraldika

J. Komárková, H. Kopáčková, P. Sedlák, J. Jech

Webové geografické informační systémy jako součást participativních nástrojů pro hlášení závad

P. Sedlák, J. Komárková, M. Krátky, J. Dušek, D. Šťastný, J. Jech, O. Mašín

Vizualizace dat z termálních kamer

R. Barvíř

GMLMT – nástroj pro měření grafické náplně map

K. Kořanová a kol.

Konzervace Plastické mapy Moravy a Slezska

T. Bayer, M. Čábelka

Tři mapové sestry

J. Považan, T. Bayer

Analýza máp nebeskej sféry

M. Beitlová, S. Popelka, V. Matlach, V. Voženílek, K. Fačevicová, B. Janečková

Role školního atlasu světa na českých školách

J. Koníček, R. Nétek

Prostorově-orientovaná vizualizace agregovaných neprostorových dat o koronaviru v Olomouckém kraji

R. Nétek

Webová kartografie – specifika tvorby interaktivních map na webu

M. N. Sultan, S. Popelka, J. Strobl

Development of a georeferenced eye-movement data creation tool for interactive web maps

A. Vondráková

Kartografická sémiologie v praxi

D. Čermáková, M. Dohnal, K. Řehořová

Využití kartografických technologií v odborné praxi studentů Univerzity obrany

GaKO

Geodetický a kartografický obzor – časopis pro kartografy

Změměřický úřad + odkaz na soutěž o zajímavé ceny

Redakce KL

Kartografické listy – časopis pre kartografov na SCOPUSe

I. Švehlová

Česká exonyma v aplikaci a v datech

R. Barvíř, J. Brus, A. Vondráková

Modelování architektonických památek pro osoby se zrakovým postižením v aplikaci a v datech