Česká kartografická společnost vyhlašuje studentské a juniorské granty za následujících podmínek.

Dvěma úspěšným uchazečům v každé kategorii bude plně hrazen konferenční poplatek a ubytování po dobu celé konference a jejich příspěvek bude zařazen do odborného programu konference. Náklady na dopravu grant nepokrývá.

Studentský grant:

 • uchazeč je člen ČKS a v době podání přihlášky je studentem prezenční formy bakalářského nebo magisterského/inženýrského studijního programu v ČR (nutné dodat potvrzení o studiu ne starší než 2 měsíce)

Juniorský grant:

 • uchazeč je člen ČKS a v době podání přihlášky je ve věku do 35 let včetně a není studentem prezenčního bakalářského nebo magisterského/inženýrského studia v ČR

Společné podmínky pro oba granty:

 • předložení rozšířeného abstraktu příspěvku (700–1000 slov)
 • podílí-li se na příspěvku více autorů, může o grant požádat pouze korespondující autor
 • příspěvek musí respektovat alespoň jedno z témat konference
 • je přípustné, aby byl příspěvek již publikován v recenzovaném časopise (kopie článku musí být přílohou přihlášky)

Proces přihlášení:
Uchazeči zašlou do 5. dubna 2021 na email vit.vozenilek@upol.cz následující informace a dokumenty:

 • jméno žadatele a adresa jeho školy nebo pracoviště
 • jména spoluautorů (jsou-li)
 • rozšířený abstrakt příspěvku (700–1000 slov)
 • potvrzení o studiu
 • kopie článku, byl-li již publikován

Proces hodnocení:

Přihlášky bude hodnotit komise jmenovaná programovým výborem konference bodovým systémem. Hodnoticími kritérii jsou vědecká kvalita, originalita a přínos příspěvku. Výsledky komise sdělí do 26. dubna 2021.